تاملی در مکتب اصولی شیخ انصاری (ره)
204 بازدید
ناشر: دارالفکر
نقش: نویسنده
شابک: 964-6012-56-6
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نگارنده در اغاز تعریفی از علم اصول و اهمیت این علم به دست می دهد. به تصریح وی اصول مبنا و پایه ی تمامی علومی است که به نحوی با شناخت نقلی این ارتباط دارند. از این رو نه تنها علم فقه که علومی نظیر تفسیر اخلاق و حتی ادله ی نقلی کلامی همه و همه نیازمند علم اصول هستند. بنابراین اصول نه تنها منطق اجتهاد فقهی که منطق تمام استنباط های نقلی دینی است . در ادامه نیز مباحثی در خصوص شاکله ی اصول و نحوه ی حل و بررسی مسایل اصولی بازگو می شود. برخی از این مباحث عبارت اند از: یقین اقسام یقین حجیت یقین ضرورت سنخیت میان تکوین و تشریع امارات ظنیه از جمله قران خبر واحد اجماع شهرت مخالفت عامه ظواهر سیره ی عقلا و عرف قیاس و استحسان و حجیت قول متخصص.